CHENG I

chengi

CHENG I

chengi

Electric Butt Welder

4KV4

5KVA

10KVA


Lubricating Applicator / Rotay Die Holder

LA-7

LA-4

SRD-7

SRD-4


Wire Spread Machine

WSM-40


CHENG I 正一伸線機械廠有限公司
CHENG I DRAWING MACHINERY CO., LTD.
Address:
No. 3, Ln. 360, Zhongzheng S. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
Tel:886-6-253-2585
Fax:886-6-253-2561